Lidmaatschap

Junior/senior lidmaatschap

Het senior lidmaatschip begint in het jaar dat een lid het op 1 januari de leeftijd van 18 jaar heeft. Juniorlid zijn zij die jonger zijn dan 18 jaar of 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt niet omgezet naar senior op het moment dat men 18 jaar wordt; men blijft dan als junior speelgerechtigd voor de rest van het kalenderjaar. Het seniorlidmaatschap geldt als men het gehele kalenderjaar 18 jaar is of ouder.

Junior familie lidmaatschap

De ALV heeft aangegeven akkoord te gaan met een juniorlidmaatschap van € 18,52 voor junioren waarvan een van de (groot)ouders lid is van TVN. De vereniging wil op deze manier de tennissport onder de jeugd stimuleren. 

 • De regeling geldt voor junioren met de leeftijdsgrens zoals ook wordt gedefinieerd bij het juniorlidmaatschap.
 • Lessen vallen niet onder de regeling en moeten volledig worden afgerekend.
 • Junioren moeten zelfstandig kunnen spelen of mogen onder actieve begeleiding van een seniorlid op de baan.
 • Er moet € 18,52 worden betaald, ongeacht het moment van het jaar waarop het lidmaatschap wordt aangevraagd.

Ondersteunend lidmaatschap

Leden die niet meer kunnen spelen maar toch een rol willen blijven spelen in de vereniging kunnen ondersteunend lid worden. Ondersteunende leden heb geen speelrecht en worden niet aangemeld bij de KNLTB. Wel kunnen ondersteunende leden meedoen aan de activiteiten die voor leden worden georganiseerd. 

Verlenging van het ondersteunend lidmaatschap wordt aan het begin van het kalenderjaar door het bestuur van TVN beoordeeld, voor de duur van (telkens) 1 jaar. 

Kosten voor dit lidmaatschap zijn € 16,00 per jaar.

Zomerabonnement

Voor € 37,50 mag door niet-leden in juni, juli, augustus en september worden getennist met de beperking dat dit allen mag op bepaalde momenten: 

 • Maandag t/m vrijdag gedurende de middag van 13u00 – 19u00
 • Vrijdagavond vanaf 19u00
 • Zaterdag de hele dag 
 • Zondagmiddag vanaf 14u00

Spelen is toegestaan buiten de georganiseerde activiteiten voor de leden!

De abonnementskaart moet in het afhangbord worden geplaatst.

Dit is geen lidmaatschap, maar een abonnement. Er wordt een abonnementskaart uitgereikt.

Aanmelden via secretaris ([email protected]).

Contributie

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Voor 2022 gelden onderstaande jaarcontributies en bijdragen. Men kan tussentijds lid worden (als er geen wachtlijst is). In dat geval is een evenredig deel (maanden) van de jaarcontributie verschuldigd:

 Seniorlid  € 120,00 
 Juniorlid standaard  € 60,00
 Juniorlid familie  € 18,52
 Ondersteunend lid  € 16,00
 Zomerabonnement  € 37,50

 

 

 

 

Deze bedragen gelden per jaar. Voor nieuwe leden is een incassomachtiging verplicht.

Leden worden verplicht ingeschreven bij de KNLTB. Het inschrijfgeld is onderdeel van de jaarcontributie en bedraagt:

 Seniorlid  € 18,52 
 Juniorlid  € 18,52

 

 

De afhangkaart en KNLTB pas worden alleen verstrekt als de contributie is voldaan dan wel op het moment dat een getekende automatische incassomachtiging is ontvangen. Elk jaar ontvangt u nadat de contributie is voldaan een nieuwe KNLTB pas en een jaarsticker voor uw afhangkaart. Zonder een afhangkaart met geldige jaarsticker heeft men geen toegang tot de banen.

Bij het niet nakomen van een betalingsverplichting worden de besturen van de zusterverenigingen in Nuenen c.a. daarvan in kennis gesteld. Wanneer een lid met betalingsachterstand zich aanmeldt bij een andere vereniging zal het bestuur van deze vereniging het desbetreffende lid niet als lid aannemen maar kan betrokkene wel op de wachtlijst plaatsen. Men kan als lid pas aangenomen worden wanneer men de openstaande rekening bij de vereniging voldaan heeft, hetgeen zal worden geverifieerd.

Ziekte

In het geval dat een lid wegens ziekte langdurig niet kan tennissen, is het mogelijk om het lidmaatschap op te schuiven tot het moment dat het lid weer voldoende hersteld is om te kunnen spelen. Het Bestuur besluit over de validiteit van een aanvraag.

 • De regeling geldt vanaf de derde maand nadat het lid de ziekte heeft gemeld.
 • Sportblessures worden niet als ziekte gezien.
 • Er wordt geen geld teruggegeven, het lidmaatschap wordt vanaf de datum van ziekte voor de duur van de ziekteperiode doorgeschoven.
 • Op het moment dat er contributie moet worden betaald voor het volgende jaar, worden de niet gespeelde maanden van het voorafgaande jaar verrekend, ook in het geval het lid nog niet beter is.

Aanmelden 

Om lid te worden meldt u zich aan bij de ledenadministratie. Naast een aantal persoonlijke gegevens ten behoeve van onze ledenadministratie en aanmelding bij de KNLTB is ook een pasfoto nodig voor de KNLTB pas. Men wordt in principe bij de KNLTB aangemeld met ingang van het nieuwe kalenderjaar. 

Het bestuur beslist over de toelating van leden. Voor nieuwe leden is contributiebetaling door middel van een doorlopende machtiging verplicht. Na ontvangst van het inschrijfformulier met machtiging wordt de ledenpas verstrekt.

Indien men in de loop van het jaar lid wordt is over een evenredig deel van het jaar contributie verschuldigd (zie contributie).

Voor meer informatie kunt u mailen ([email protected]).

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie . Dit dient uiterlijk op 30 november van het lopende kalenderjaar = verenigingsjaar te gebeuren.

Bij geen bericht wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en moet de contributie worden voldaan. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt beëindigd, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.